Pravidlá súťaže s Pivnicou Tibava

Pravidlá súťaže

  1. Organizátor a cieľ súťaže

Organizátorom spotrebiteľskej súťaže s názvom „Súťaž na nákup vína v hodnote 50€ “ (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť Wine Group. s r.o., so sídlom Hradská 67/49, 900 82 Blatné, IČO 50124382, zapísaná v oddiel Sro, vložke číslo 108654/B registra Okresného súdu Bratislava I (ďalej len „organizátor“).

Cieľom organizovania uvedenej súťaže je zviditeľnenie a propagácia e-shopu ,www.jasomvino.sk, produktov spoločnosti a odmenenie zákazníkov. Organizátor sa riadi týmito pravidlami súťaže (ďalej len „pravidlá“), ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov.

  1. Termín a miesto konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 1. 4. 2022 do 30.4.2022 (ďalej ako „doba konania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).

Vyhlásenie výsledkov súťaže prebehne dňa 2.5.2022 a výherca bude kontaktovaný prostredníctvom e-mailovej adresy a zverejnený aj verejne pod príspevkom na sociálnych sieťach Facebook a Instagram, kde sa súťaž odohráva.

  1. Podmienky účasti v súťaži a účastníci súťaže

Účastníkom súťaže (ďalej „súťažiaci“) môže byť výhradne fyzická osoba – občan – ktorá má v deň uskutočnenia objednávky viac ako 18 rokov, s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky. Súťaže sa nemôžu zúčastniť ani zamestnanci organizátora a ich blízke osoby.

Súťažiaci súčasne udeľuje svoj súhlas s účasťou v súťaži podľa týchto pravidiel, súhlasí so znením pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa pravidiel. Podmienkou na zapojenie do žrebovania je nákup vína vinárstva Pivnica Tibava na e-shope Jasomvino.sk.

  1. Mechanizmus súťaže a výhry

Výhrou je nákup vína na e-shope jasomvino.sk z vinárstva Pivnica Tibava v hodnote 50€.

Do súťaže je súťažiaci zaradený automaticky, ak si v termíne od 1.4. – 30.4.2022 zakúpi jedno alebo viac vín z vinárstva Pivnica Tibava. Nakúp sa uskutočňuje na e-shope Jasomvino.sk a súťažiaci môže mať v košíku aj iné produkty ako sa uvádzajú v podmienkach súťaže.

Vyhodnotenie súťaže prebehne 2.5.2022.

Podmienkou výhercu je výhru zdokumentovať formou fotografie a zaslal ju späť v elektronickej podobe organizátorovi.

Výhra sa neodovzdá v prípade, že organizátor zistí, alebo bude mať podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého zo súťažiacich či inej osoby, ktorá dopomohla súťažiacemu k výhre.

  1. Osobné údaje

Súťažiaci zapojením do súťaže dobrovoľne poskytuje organizátorovi osobné údaje (ďalej len „osobné údaje“) a udeľuje súhlas v zmysle platných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov k spracúvaniu osobných údajov – mena, priezviska a e-mailového kontaktu súťažiaceho – za účelom vykonávania marketingových činností organizátorom. Súčasne súhlasí s využitím svojej e-mailovej adresy za účelom doručovania informácií komerčnej komunikácie od organizátora. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a tento môže byť kedykoľvek odvolaný prostredníctvom písomného oznámenia o odvolaní doručeného organizátorovi.

Podrobné informácie ohľadne ochrany osobných údajov sú uvedené na https://www.jasomvino.sk/ochrana-osobnych-udajov.  

  1. Osobitné ustanovenia

Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž alebo jej pravidlá. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora konečné a záväzné. Ak sa organizátor dozvie, že súťažiaci na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, bude oprávnený vylúčiť takéhoto súťažiaceho zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká.

Organizátor nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas registrácie a riadenia súťaže. Organizátor nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými súťažiacim alebo výhercom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Organizátor nie je zodpovedný za prípadnú stratu, poškodenie či zničenie výhry alebo nesprávne doručenie výhry spôsobené nepresnou poštovou adresou a kuriérskou prepravou na adresu výhercu. Zásielky sú počas kuriérskej prepravy kryté v rámci podacích podmienok a platného reklamačného poriadku kuriérskej služby. Nebezpečenstvo škody na výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier a prípadné škody v súvislosti s užívaním výhier.

Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Súťažiaci berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora konečné a záväzné.

Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňa 1.4.2022.